ข่าวฝากจากกรมการค้าต่างประเทศ


EU ออกระเบียบการติดฉลากแสดงปริมาณประจุกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ และได้เริ่มบังคับใช้ระเบียบควบคุมการเก็บรวบรวมเศษซากแบตเตอรี่และการนำแบตเตอรี่ทุกชนิดมา recycle รวมทั้งกำหนดให้สินค้าแบตรี่ทุกชนิดต้องติดฉลากแสดงข้อมูลประสิทธิภาพและ ระยะแวลาของการใช้งาน รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบหรือสามารถคลิกที่ http://www.customs.go.th/OpenFile.jsp?docId=N01333